ดี โ น่ . ค า วั ล โ ล เ น่ : 0 0 5

2 / J a n / 2 0 0 9 .

ไ ง ทุ ก ๆ ค น * ส บ า ย ดี กั น มั่ ง รึ เ ป ล่ า ? ? ช่ ว ง ห นึ่ ง ปี ที่ ผ่ า น ม า ~ *

มี แ ต่ เ รื่ อ ง ยุ่ ง ๆ ต ล อ ด เ ล ย ,, * ทำ ห น้ า ห ม ด อ า ร ม ณ์ *

เ พ ร า ะ แ ฟ มิ ลี่ ข อ ง สึ น ะ มี เ รื่ อ ง ใ ห้ ต้ อ ง แ ก้ ไ ข เ ย อ ะ น่ ะ สิ *

ก็ รี บ อ ร์ น นั่ น แ ห ล่ ะ ! ! ที่ ช อ บ ทำ ใ ห้ ชั้ น ต้ อ ง เ ห นื่ อ ย อ ยู่ ต ล อ ด เ ล ย . . .  ฮ ะ ๆ

โ ร ม า ริ โ อ้ กั บ ตั ว ชั้ น เ อ ง ก็ ไ ม่ ใ ช่ ค น ที่ ว่ า ง ๆ ซ ะ ด้ ว ย สิ ,,

ห วั ง ว่ า ปี ใ ห ม่ นี้ . . . เ ฮ้ อ ~ ไ ม่ รู้ จ ะ เ ป็ น ไ ป ไ ด้ รึ เ ป ล่ า น ะ * ถ อ น ห า ย ใ จ *

สึ น ะ ค ง จ ะ พ อ ช่ ว ย เ ห ลื อ ตั ว เ อ ง ใ น เ รื่ อ ง ก า ร เ ป็ น ม า เ ฟี ย ไ ด้ ซ ะ ที ,,

ไ ม่ น่ า เ ชื่ อ ว่ า ชั้ น จ ะ ไ ด้ เ ขี ย น ไ ด อ า รี่ ร่ ว ม กั บ ทุ ก ๆ ค น เ ป็ น เ ว ล า ก ว่ า 1 ปี แ ล้ ว

ยั ง ไ ง ชั้ น ก็ ต้ อ ง ข อ บ คุ ณ สำ ห รั บ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี ( ? ? )

ข อ ง ทุ ก ค น ล ะ กั น ห วั ง ว่ า ปี นี้ พ ว ก เ ร า ค ง จ ะ ไ ด้ ร่ ว ม เ ขี ย น ไ ด อ า รี่ ด้ ว ย กั น อี ก

ต อ น นี้ ชั้ น กำ ลั ง อ ยู่ ที่ ญี่ ปุ่ น ล่ ะ ! ! ไ ว้ จ ะ ส อ ย ข อ ง ฝ า ก ไ ป ใ ห้ น ะ ลุ ง * [ รุ่ น ที่ 9 . ]

สุ ด ท้ า ย นี้ ชั้ น ก็ ข อ อ ว ย พ ร เ นื่ อ ง ใ น ช่ ว ง เ ท ศ ก า ล ปี ใ ห ม่ ล ะ กั น ,,

" โ ช ค เ อ ต ล อ ด ทุ ก ปี เ ล ย น ะ ทุ ก ๆ ค น ! !"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ผ ม อั พ เ ด ท ธี ม บ ล อ ค ใ ห ม่ แ ล้ ว น ะ ค รั บ * สี เ ขี ย ว ทั้ ง บ ล อ ค อ เ ก น *

ใ ค ร ที่ ยั ง ไ ม่ เ ห็ น ใ ห้ ก ด F 5 . ไ ด้ เ ล ย ,, แ อ บ เ น้ น 6 9 2 7 . นิ ด ๆ

ถ้ า ใ ค ร ที่ ต้ อ ง ก า ร จ ะ A d d . F a v แ ล้ ว ล่ ะ ก็ ! !

อ ย่ า ลื ม เ อ า แ บ น เ น อ ร์ ข อ ง ไ ด อ า รี่ ไ ป แ ป ะ ไ ว้ ที่ บ ล อ ค ข อ ง คุ ณ ด้ ว ย น ะ ค รั บ ,,

มี แ บ น เ น อ ร์ ทั้ ง ห ม ด 4 แ บ บ ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก ไ ด้ จ า ก ห น้ า L i n k . ค รั บ

แ ล้ ว พ บ กั น ใ ห ม่ เ มื่ อ ช า ติ เ รี ย ก ห า ค รั บ ผ ม ! !

c o n . t o x i c